X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

همه چیز از همه جا

نوشته های سید محمد رضا مجابی

ضرب المثل

یکشنبه 11 دی‌ماه سال 1390 16:23 نویسنده: سید محمد رضا مجابی نظرات: 0 نظر چاپ

A good name is better than riches

نام نیکو گر بماند ز آدمی

                               به کز او ماند سرای زرنگار

 

When you are in Rome , do as Romans do

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

All men think all men are mortal but themselves

مرگ حق است . اما فقط برای همسایه

Better face a danger once than be always in danger

مرگ یه بار شیون هم یه بار

 No use so crying over split milk

آب رفته به جوی بر نمیگردد

روغنی که ریخت نمیتوان آن را جمع کرد

 Nothing is so grand as forgiveness

در عفو لذتی است که در انتقام نیست

 A burnt child dreads the fire

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه

 Between tow stools one falls to the ground

با یک دست نیمتوان دو هندوانه برداشت

 Human blood is all of a colour

بنی آدم اعضای یکدیگرند 

                                 که در آفرینش ز یک گوهرند

no raise a finger to help sb

 اشاره به فردی داره

که برای کمک به کسی قدم از قدم بر نمی داره

 

 

Stubborn like a mule

example:    Jack is stubborn like a mule

 کله شق بودن نفهم بودن

مثال :جک مثل قاطر کله شقه

 

 

I'm afraid of my own shadow

 از سایه خودمم می ترسم

 

 

I'm in debt up to my neck

 تا خرخره بدهکارم !

 

 

To breath down  sb'neck

 کسی را پاییدن .

 

 

Don't count your chicken until they hatch

 جوجه رو آخر پاییز می شمارند

 

 

I'm in a hot water

معذبم !

Cowards die many times before their death , but the valiant never

 taste  death but once

این عبارت از شکسپیر اقتباس شده است :

ترسو ها هزاران بار قبل از مرگشان می میرند ، اما آدم های شجاع و متهور تنها یک بار طعم مرگ را می چشند ، آن هم به هنگام مرگ

تمثیل :

نزد اهل عقل و ارباب ذکاء

                              از بلا بدتر بود بیم بلا

Who know who is beautiful and who ugly behind the curtain ?

کس چه میداند که پس پرده که زیباست ، که زشت .

به عمل تکیه نکن خواجه که در روز ازل

                     تو چه دانی که پس پرده که خوب است که زشت

 شیخ اجل می گوید :

چو در بسته باشد چه داند کسی؟

                                   که گوهر فروش است یا پیله ور

East or west , Home is best

No place like home

هیچ جای دنیا مثل خونه آدم نمیشه

What is told in the ear of a man , is often heard a hundred miles away

- حرفی که از دهان بر آید گرد جهان در آید

Take care of the penny , and the pound will care of themself .

-         قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود .

The jealous never (had) tranguility .

حسود هرگز نیاسود .

Much law , but littile justice

این مثل از فرانسوی ها گرفته شده که می گویند :

قانون که زیاد شد اصل عدالت از بین می رود

 

Law maker's shouldn't be law breaker

قانون گذار نباید خود قانون شکن باشد

حرمت امامزاده را باید متولی اش نگه دارد

Absence makes the heart grow fonder.

دوری و دوستی

با اهل زمانه صحبت از دور خوش است

*****

Absolutely (tolally) disproportionate.

فیل و فنجان

*****

Accusing the times is but excusing ourselves.

از ماست که بر ماست

چو تو خود کنی اختر خویش را بد-------مدار از فلک چشم نیک اختری

*****

To act desperately.

دست از جان شستن

دل به دریا زدن

*****

Actions speak louder than words.

دو صد گفته چو نیم کردار نیست

*****

To add insult to ihjury.

گل بود به سبزه نیز اراسته شد

*****

To add fuel to the fire.

دامن زدن به اتش

*****

Advice when most needed is least heeded.

یاسین به گوش خر خواندن

باران که در لطافت طبعش ملال نیست-----در باغ لاله روید و در شوره زار خس

*****

After death the doctor.

نوشدارو بعد مرگ سهراب

*****

After night comes the dawn.

پایان شب سیه سپید است

*****

All are not thieves that dog bark at.

هر گردی گردو نیست

هر کی ریش داره بابات نیست

*****

All fellows in football.

بازی اشکنک داره , سرشکستنک داره

*****

All is for the best.

هر چه پیش اید خوش اید

*****

All is well that ends well.

جوجه رو اخر پاییز می شمارند

*****

All things are difficult before they are easy.

معما چو حل گشت اسان شود

*****

All things come to him who waits.

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی(سازم)

*****

Always have two strings to your bow.

کار از محکم کاری عیب نمی کنه

*****

The apples on the other side of the wall are the sweetest.

مرغ همسایه غازه

نعمت ما به چشم همسایه-----صد برابر فزون کند پایه

*****

Aprill and may the keys of the year.

سالی که نکوست از بهارش پیداست

*****

As bold as brass.

سنگ پای قزوین

*****

As easy as A B C.

همچون اب خوردن